Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SEN04

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Seniūnų atliekami notariniai veiksmai

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

1) Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;

2) Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

3) Liudija parašo dokumentuose tikrumą;

4) Rašo testamentus, kuriuos perduoda saugoti notarų biurui;

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357).

2. Lietuvos respublikos notariato įstatymas, 2007-06-05 Nr. I-2882

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Pastatų, žemės ir pan. nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;

3. Įgaliojamojo ar paveldėtojo asmens dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Pastatų, žemės ir pan. nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;

2. Įgaliojamojo ar paveldėtojo asmens dokumentai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Institucijos administracijos padalinio tarnautojas (-jai), kuris suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

Gardamo seniūnija,

Liepų g. 4, Gardamas, LT-99417.

Seniūnas,

tel. (8 441) 43266, el. p. gardamas@silute.lt

raštvedė Ingrida Kuršelienė,

tel. (8 441) 43266, el. p. ingrida.kurseliene@silute.lt

 

Juknaičių seniūnija,

Šiloko g. 3, Juknaiciai, LT-99331.

Seniūnas Alfredas Gaubys,

tel., faks. (8 441) 58 618,  

el. p. alfredas.gaubys@silute.lt

Raštvedė Aurelija Lileikiene

tel. (8 441) 58 614, el. p. aurelija.lileikiene@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Turgaus a. 1, Katyčiai, LT-99224.

Seniūnas Jonas Lukošaitis,

tel. (8 441)  41 685, el. p. jonas.lukosaitis@silute.lt,

raštvedė Elvyra Jokšienė,

tel. (8 441)  41 685, el. p. elvyra.joksiene@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kuršių g. 17, Kintai, LT-99358.

Seniūnas Antanas Kližentis,

tel. (8 441)  47 389, el. p.antanas.klizentis@silute.lt,

raštvedė Rimonta Budrikienė,

tel. (8 441)  47 389, el. p. rimonta.budrikiene@silute.lt

 

Rusnės seniūnija,

Neringos g. 7, Rusnė, LT-99350.

Seniūnė Dalia Drobnienė,

tel. (8 441) 58113, el. p.dalia.drobniene@silute.lt,

raštvedė Genefa Endriukaitienė,

tel. (8 441) 58260, el. p. genefa.endriukaitiene@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, LT-99402.

Seniūnas Dalia Rudienė,

tel. (8 441)  46 038, el. p. dalia.rudiene@silute.lt,

raštvedė Violeta Astrauskienė,

tel. (8 441)  46 845, el. p. violeta.astrauskiene@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Lietuvininkų g.17, Šilutė, LT-99134.

Seniūnas Raimondas Steponkus,

tel. (8 441) 62120, el. p. raimondas.steponkus@silute.lt,

raštvedė Genė Toleikienė,

tel. (8 441) 62121, el. p. gene.toleikiene@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, LT-99383.

Seniūnas Alfonsas Šeputis,

tel. (8 441)  48 317, el. p.alfonsas.seputis@silute.lt,

raštvedė Jolanta Marcinkevičienė,

tel. (8 441)  48 264, el. p. jolanta.marcinkeviciene@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Veržės g. 2, Usėnai, LT-99315.

Seniūnas Algirdas Rauktys,

tel. (8 441) 40118, el. p.algirdas.rauktys@silute.lt,

raštvedė Virginija Šikšniuvienė,

tel. (8 441) 40116, el. p.virginija.siksniuviene@silute.lt,

 

Vainuto seniūnija,

A. Baranausko g. 7, Vainutas, LT-99431.

Seniūnas Vitalijus Mockus,

tel. (8 441)  44 118, el. p. vitalijus.mockus@sil;ute.lt

raštvedė Birutė Razbadauskienė,

tel. (8 441)  44 359, el. p. birute.razbadauskiene@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio  seniūnija,

Klaipėdos g.1, Žemaičių  Naumiestis, LT-99207.

Seniūnas Jonas  Budreckas,

tel. (8 441)  59 735, el. p.jonas.budreckas@silute.lt,

raštvedė Nijolė Aleškevičienė,

tel. (8 441)  59 735, el. p. nijole.aleskeviciene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos seniūnas, atsakantis už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

Gardamo seniūnija,

 Gardamas, LT99417,

Seniūnas Tomas Balčytis  tel. (8 441) 43266,

el.p. tomas.balcytis@silute.lt

 

Juknaičių seniūnas - Valentinas Dylertas

 tel. (8 441) 58 618, faks. (8 441) 58 618

 el.p. valentinas.dylertas@silute.lt

 

Katyčių seniūnija,

Katyčių mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnė Juzefa Tamavičienė, tel. (8 441)  41 685,

el. p. juzefa.tamaviciene@silute.lt

 

Kintų seniūnija,

Kintų mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Antanas Kližentis, tel. (8 441)  47 389,

el. p. antanas.klizentis@silute.lt

 

Rusnės  seniūnija,

 Rusnė, LT99350,

Seniūnė Dalia Drobnienė tel. (8 441)58113,

el.p. dalia.drobniene@silute.lt

 

Saugų seniūnija,

Saugų k., Šilutės r. sav.

Seniūnė Anastazija Oželytė, tel. (8 441)  46 038,

el. p. anastazija.ozelyte@silute.lt

 

Šilutės seniūnija,

Šilutė, Lietuvininkų g.17, LT99134,

 Seniūnas Raimondas Steponkus

tel. (8 441) 62120,

el.p.  raimondas.steponkus@silute.lt

 

Švėkšnos seniūnija,

Liepų a. 24, Švėkšna, Šilutės r. sav.

Seniūnas Alfonsas Šeputis, tel. (8 441)  48 317,

el. p. alfonsas.seputis@silute.lt

 

Usėnų seniūnija,

Usėnai, LT99315,

Seniūnas Algirdas Rauktys tel. (8 441) 40118,

 el.p. algirdas.rauktys@silute.lt

 

Vainuto seniūnija,

A.Baranausko g.7, Vainuto mstl., Šilutės r. sav.

Seniūnas Vitalijus Mockus, tel. (8 441)  44 118,

el. p. vitalijus.mockus@silute.lt

 

Žemaičių  Naumiesčio seniūnija,

Žemaičių  Naumiestis, Šilutės r. sav.

Seniūnas Virginijus Stasiulis, tel. (8 441)  59 735,

el. p. virginijus.stasiulis@silute.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, gavus prašymą Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama paslauga

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiamas:

1. Prašymas žodžiu;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.2. punktas)

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Vadovaujamasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos X seniūnijos suderintu su Klaipėdos apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų raštvedybinių metų dokumentacijos plane nurodytu registru