Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Šilutės miesto VVG

Asociacija Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“

  ♦   VVG naujienos
  ♦   VVG įstatai 

2014 m. rugsėjo 25 d. Šilutės rajono tarybos sprendimu Nr. T1-2256 pritarta Šilutės miesto vietos veiklos grupės steigimui ir veiklai, o 2015-01-13 Asociacija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pavadinimu - Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ (toliau – Šilutės miesto VVG), kurios tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Kontaktai:

Asociacijos el. p. silutesmiestovvg@gmail.com.
Asociacijos pirmininkas Algis Bekeris, 8 687 273 63.
Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo Remigijus Budrikas, tel. 8 656 34 904.

2015-12-04 Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektoNr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0007 „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos parengimas“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1. uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto veikla – Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos rengimas.

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai: parengta Šilutės miesto VVG veiklos ir VVG atstovaujamos teritorijos studija; parengta Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategija; renginio, skirto visuomenės įtraukimui į strategijos parengimą, organizavimas (susitikimas, kurio metu bus pristatytas vietos plėtros strategijos projektas, ir pasitarimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo įmonėmis ir valdžios įstaigomis bei suinteresuotomis grupėmis ir institucijomis. Vietos plėtros strategijos projekto pristatymas) ir apklausos apie rengiamą strategiją interneto svetainėse atlikimas (vietos plėtros strategijos rengimo eiga Šilutės r. Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt ir kitų Šilutės miesto VVG narių (juridinių asmenų) interneto tinklalapiuose bus atsiklausiama gyventojų nuomonės apie rengiamą Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategiją).

Projekto įgyvendinimo metu bus renkama ir sisteminama informacija apie Šilutės miesto VVG bei VVG atstovaujamos veiklos teritoriją, taip pat apie gyventojus ir tikslines grupes, į kurias bus orientuojamasi rengiant vietos plėtros strategiją, t. y. miesto bendruomenių atstovus, neįgaliuosius, bedarbius, neaktyvius asmenis, nedirbančius, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą, kitus socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Bus parengtas poreikių tyrimo instrumentarijus, apdorojami gyventojų apklausų bei tyrimo duomenys, surinkti ir susisteminti statistiniai VVG teritorijos rodikliai. Bus suorganizuotas vienas renginys, skirtas visuomenės įtraukimui į strategijos parengimą, ir atlikta apklausa apie rengiamą strategiją interneto svetainėse. Šilutės miesto VVG taip pat papildomai organizuos pasitarimus ir diskusijas bei konsultacijas su socialiniais partneriais, Šilutės miesto bendruomenės atstovais ir kt. Šilutės miesto VVG teritorijos gyventojais dėl Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos rengimo.

Projekto įgyvendinimo metu Šilutės miesto VVG rengia „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategiją“ (toliau Strategija) ir kviečia visas suinteresuotas organizacijas, fizinius asmenis prisidėti ir teikti pasiūlymus rengiamai Strategijai. Pasiūlymų laukiame iki sausio 28 d. adresu: silutesmiestovvg@gmail.com.

Parengus ir patvirtinus Strategiją bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas vietos projektams finansuoti.

Numatomi vietos projektų pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje (Šilutės mieste); savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija.

Numatomi vietos projektų partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija; savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija.

Pagal Priemonę numatomos remti ir Strategijoje numatomos veiklos:

1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:

1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą); savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);

2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,  profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);

3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);

4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1 – 3 veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);

5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1-3 veiklomis vykdyti.

Išsamesnę informaciją, paaiškinimus ir reikalavimus rengiamai Strategijai ir numatomiems vietos projektams rasite čia.

2016-02-15 parengta ir Vidaus reikalų ministerijai pateikta vertinti „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"