Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtintą koncepciją ir parengtus sprendinius

Plano rengimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, interneto svetainės adresas: www.silute.lt. Informaciją teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Viktoras Bičkauskas, tel. (8 441) 79 292, el. paštas [email protected]; vyriausiasis architektas Edmundas Benetis, tel. (8 441) 79 268, el. paštas edmundas.benetis@silute.lt.

{end_header}

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19 024, faks. (8 5) 212 4459, interneto svetainės adresas www.urbanistika.lt. Informaciją teikia: projekto vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. 8 6 75 15 980, el. paštas eleonora.grablevskiene@urbanistika.lt.

Planavimo darbų etapai: keturi (4) etapai (parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 10 straipsnio reikalavimus.

Plano viešinimas atliekamas bendra tvarka (pagal iki 2014-01-01 galiojusius teisės aktus).

Planavimo tikslai*: tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; patikslinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas vėjo jėgainių teritorijas bei numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o  reikalui esant, jeigu būtina, tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų būdą ir/ar pobūdį; nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; rezervuoti teritorijas, kuriose būtų plėtojami komunikaciniams koridoriams, inžinerinei bei  susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti  reikalingi  objektai.

*Planavimo tikslai patvirtinti 2011-09-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ Nr. T1-157.

Uždaviniai: iš dalies  keisti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius; suformuoti Savivaldybės teritorijos plėtojimo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai;  numatyti naujas vėjo jėgainių teritorijas potencialių vėjo jėgainių statybai; numatyti naujas  naudingųjų iškasenų teritorijas (smėlio - žvyro karjerų eksploatavimui); keisti (sumažinti) urbanizuojamų teritorijų (nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių, (indeksas U6)) plotą; patikslinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus ir nuostatas.

2015 m. spalio 29 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-122 patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija, kartu su jį patvirtinusiu teisės aktu skelbiama Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt:

Koncepcijos brėžinys

Koncepcija

Su Plano sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV buvo atliktas teisės aktų nustatyta tvarka) visuomenė gali susipažinti Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (115 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė) nuo 2016-09-19 iki 2016-10-19 darbo dienomis. Vieša ekspozicija vyks nuo 2016-09-29 iki 2016-10-19 Šilutės rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas įvyks 2016-10-20  11 val. Šilutės rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje adresu Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius kartu su plano rengėju išnagrinės, apsvarstys, įvertins ir priims arba atmes. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"