Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Kviečiame teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023‒2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Kviečiame teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo...

Priemonė   įgyvendinama   vadovaujantis   Nevyriausybinių   organizacijų   veiklos   stiprinimo   2023‒2025  metų  veiksmų  plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 19  d.  potvarkiu Nr.  M1-49 „Dėl  Nevyriausybinių  organizacijų  veiklos  stiprinimo  2023‒2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

Lėšos seniūnijoms

Eil. Nr.

Seniūnija

Eurai

1.

Usėnų

2071,00

2.

Vainuto

2090,00

3.

Katyčių

1940,00

4.

Kintų

2025,00

5.

Švėkšnos

2233,00

6.

Juknaičių

2169,00

7.

Gardamo

2039,00

8.

Žemaičių Naumiesčio

2244,00

9.

Šilutės

5198,00

10.

Rusnės

2072,00

11.

Saugų

2277,00

Paraiškų pateikimo terminas:

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. vasario 12 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. kovo 4 d.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas:

Paraiškas su visais privalomais priedais rekomenduojama teikti pasirašytas elektroniniu parašu el. paštu administracija@silute.lt arba Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, Viename langelyje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė), pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Vienas Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Galimi pareiškėjai:

– bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

TINKAMOS FINANSUOTI LAIKOMOS VEIKLOS, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. veikla, skirta atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška:

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba dokumentų (arba jų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo parašu ir, jei turi, vertimo biuro antspaudu) kopijas (priedus):

 1. pareiškėjo steigimo dokumentą, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimo (-ų) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

vienam projektui įgyvendinti didžiausia valstybės biudžeto lėšų suma Šilutės seniūnijoje negali viršyti 1500,00 eurų, mažiausia suma nenustatoma. Kitoms seniūnijoms didžiausios ir mažiausios vienam projektui skiriamų valstybės biudžeto lėšų sumos nenustatomos.

Darbuotojas, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Konsultacijas darbo dienomis teikia Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bičkauskienė, tel. +370 656 84 899, el. p. rasa.bickauskiene@silute.lt

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"