Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Administracijos teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų sąrašai ir aprašai


   

Architektūros ir urbanistikos skyrius

 1. Teritorijų planavimo dokumento – detaliojo plano – rengimo (keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo) organizavimas
 2. Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus
 3. Kaimo  plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas
 4. Kitos paskirties žemės sklypų, esančių miesto teritorijoje, planų derinimas
 5. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti
 6. Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
 7. Žemės sklypo (-ų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas
 8. Specialiųjų   reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas
 9. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas: leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius),  rekonstruoti statinį (-ius),  atnaujinti (modernizuoti) statinį (-ius),  atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą,  atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą,  griauti statinį (-ius),  pakeisti pastato (patalpos) paskirtį
 10. Supaprastintų projektų (nesudėtingų statinių) tikrinimas
 11. Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
 12. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre
 13. Žemės sklypo (sklypų) pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas
 14. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą
 15. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

 

Kaimo reikalų skyrius

 1. Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas
 2. Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas
 3. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas
 4. Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
 5. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
 6. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
 7. Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas
 8. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse
 9. Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų  kompensavimas
 10. Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
 11. Prašymų  dėl nacionalinės paramos išmokų už  karves žindenes ir telyčias priėmimas
 12. Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse
 13. Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius priėmimas
 14. Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną priėmimas
 15. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse
 16. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas
 17. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
 18. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas
 19. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas
 20. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas
 21. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas
 22. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas
 23. Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą
 24. Ūkininko ūkio duomenų keitimas
 25. Ūkininko ūkio išregistravimas
 26. Ūkininko ūkio registravimas
 27. Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas  
 28. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
 29. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
 30. Informacijos teikimas žemės ūkio veiklos subjektams apie žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) bei žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED)

 

Komunikacijos skyrius

       Dokumentų valdymo  paslaugos

 1. Asmenų prašymų ir skundų priėmimas
 2. Reklamų ir iškabų pavadinimų derinimas

 

       Archyvo paslaugos

 1. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas
 2. Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas
 3. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 1. Pirminės teisinės pagalbos teikimas

   

 Civilinės metrikacijos paslaugos

 Rekomenduojame asmenims, turintiems elektroninę bankininkystę ar mobilų parašą, prašymus teikti per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą  https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

 1. Naujagimio gimimo registravimas
 2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
 3. Įvaikinimo įregistravimas
 4. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
 5. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą
 6. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
 7. Santuokos nutraukimo registravimas
 8. Mirties registravimas
 9. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas
 10. Vardo, pavardės keitimo registravimas
 11. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
 12. Pažymos, patvirtinančio kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
 13. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
 14. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas
 15. Tėvystės pripažinimo registravimas

 

Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos išmokos

Rekomenduojame asmenims, turintiems elektroninę bankininkystę ar mobilų parašą, prašymus teikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) https://www.spis.lt

 1. Kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį skyrimas
 2. Socialinės pašalpos skyrimas 
 3. Vienkartinės išmokos nėščiai moteria i skyrimas
 4. Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas 
 5. Išmokos vaikui skyrimas 
 6. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas 
 7. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas
 8. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas 
 9. Išmokos įsivaikinus vaiką skyrimas 
 10. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas 
 11. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas 
 12. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas 
 13. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas 
 14. Socialinės paramos mokiniams skyrimas
 15. Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacijos skyrimas 
 16. Išmokos už mirusį tikslinės kompensacijos gavėją laidojusiam asmeniui skyrimas 
 17. Laidojimo pašalpos skyrimas 
 18. Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką 
 19. Vienkartinės pašalpos skyrimas
 20. Tikslinės pašalpos skyrimas
 21. Sąlyginės pašalpos skyrimas
 22. Periodinės pašalpos skyrimas
 23. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines, pajamas išdavimas
 24. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas
 25. Dokumentų, patvirtinančių moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas/teikimas
 26. Nenukirsto valstybinio miško pardavimas fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji pastatai (išskyrus naudojamus komercinei veiklai) ir jų priklausiniai (išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir t. t.)

      Socialinės paramos paslaugos

 1. Techninės pagalbos priemonės skyrimas
 2. Skirti transporto paslaugas
 3. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas
 4. Laikino apnakvindinimo paslauga
 5. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose  
 6. Pagalba į namus
 7. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
 8. Dienos socialinė globa institucijoje
 9. Dienos socialinė globa asmens namuose
 10. Trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia
 11. Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia
 12. Ilgalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos 
 13. Informavimas;  Konsultavimas;  Tarpininkavimas ir atstovavimas 
 14. Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
 15. Nukentėjusio asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nukentėjusių asmenų) pažymėjimų išdavimas nukentėjusiems nuo 1939-1990 metų okupacijų.
 16. Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) priėmimas
 17. Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas
 18. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu
 19. Pagalbos pinigų skyrimas
 20. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis

Švietimo ir kultūros skyrius  

 1. Dirbančio 16-17 metų jaunimo nukreipimas mokytis
 2. Konsultacijos, atsakymai į klausimus dėl švietimo įstaigų veiklos organizavimo, teisės aktų įgyvendinimo švietimu besirūpinantiems valstybės tarnautojams, švietimo teikėjams, fiziniams asmenims.
 3. Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų konkurso organizavimas
 4. Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa 
 5. Centralizuotas vaikų priėmimas į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.
 6. Šilutės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų paraiškų priėmimas

     Kultūros poskyris  

 1. Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas
 2. Paraiškų dėl lėšų skyrimo iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos  priėmimas
 3. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Ūkio skyrius

 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
 2. Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas
 3. Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, išdavimas
 4. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
 5. Leidimų renginių organizavimui išdavimas
 6. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
 7. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, išdavimas
 8. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose, išdavimas
 9. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas
 10. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.
 11. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

     Turto paslaugos

 1. Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas
 2. Pažymos išdavimas apie teisę į paramą būstui įsigyti
 3. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms
 4. Įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą

 Viešųjų paslaugų skyrius

 1. Konsultacijų apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio mokėjimą ir faktinio atliekų kiekio deklaravimą teikimas 
 2. Konsultacijų apie kirsti ir pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, teikimas
 3. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas
 4. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
 5. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų priėmimas 
 6. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
 7. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
 8. Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas
 9. Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
 10. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas 
 11. Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje
 12. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
 13. Leidimo stovėti kelio ženklo „P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

 

Seniūnijos

 1. Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas
 2. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas
 3. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą
 4. Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas
 5. Pažymos patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą išdavimas
 6. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas
 7. Charakteristikos dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas
 8. Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
 9. Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas
 10. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) išdavimas
 11. Leidimo kasinėti seniūnijoje išdavimas
 12. Leidimo laidoti išdavimas
 13. Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas
 14. Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas
 15. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį išdavimas.
 16. Notarinių veiksmų atlikimas
 17. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
 18. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas
 19. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
 20. Pranešimo apie pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ir/ar spalvinį vaizdą pateikimas
 21. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas
 22. Gyventojų prašymų dėl vietinės rinkliavos lengvatos taikymo priėmimas

 

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"