Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašai ir aprašai


              Elektroninės demokratijos paslaugos piliečiams

Architektūros ir urbanistikos skyrius

 1. Teritorijų planavimo dokumento – detaliojo plano – rengimo (keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo) organizavimas
 2. Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus
 3. Kaimo  plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas
 4. Kitos paskirties žemės sklypų, esančių miesto teritorijoje, planų derinimas
 5. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti
 6. Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
 7. Žemės sklypo (-ų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas
 8. Specialiųjų   reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas
 9. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas: leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius),  rekonstruoti statinį (-ius),  atnaujinti (modernizuoti) statinį (-ius),  atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą,  atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą,  griauti statinį (-ius),  pakeisti pastato (patalpos) paskirtį
 10. Supaprastintų projektų (nesudėtingų statinių) tikrinimas
 11. Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
 12. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre
 13. Žemės sklypo (sklypų) pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas
 14. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą
 15. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

 

Kaimo reikalų skyrius

 1. Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas
 2. Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas
 3. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas
 4. Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
 5. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
 6. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
 7. Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas
 8. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse
 9. Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų  kompensavimas
 10. Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
 11. Prašymų  dėl nacionalinės paramos išmokų už  karves žindenes ir telyčias priėmimas
 12. Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse
 13. Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius priėmimas
 14. Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną priėmimas
 15. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse
 16. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas
 17. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
 18. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas
 19. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas
 20. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas
 21. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas
 22. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas
 23. Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą
 24. Ūkininko ūkio duomenų keitimas
 25. Ūkininko ūkio išregistravimas
 26. Ūkininko ūkio registravimas
 27. Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas  
 28. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
 29. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
 30. Informacijos teikimas žemės ūkio veiklos subjektams apie žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) bei žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED)

Kanceliarijos skyrius

 1. Asmenų prašymų ir skundų priėmimas
 2. Reklamų ir iškabų pavadinimų derinimas

Archyvas

 1. Archyvo pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas 
 2. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyve, išdavimas
 3. Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
 4. Archyvo pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas 
 5. Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui;
 6. Dokumentų, patvirtinančių apie mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose, mokyklos baigimą, išdavimas
 7. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
 8. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
 9. Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra

 

Komunikacijos skyrius

 1. Informacijos pateikimas 
 2. Bendruomenių rėmimo programos paraiškų priėmimas

 

 Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 1. Pirminės teisinės pagalbos teikimas

   

       Civilinės metrikacijos paslaugos

 1. Naujagimio gimimo registravimas
 2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
 3. Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
 4. Įvaikinimo įregistravimas
 5. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
 6. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą
 7. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
 8. Santuokos nutraukimo registravimas
 9. Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
 10. Mirties registravimas
 11. Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas
 12. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
 13. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
 14. Vardo, pavardės, tautybės keitimas
 15. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
 16. Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas
 17. Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
 18. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
 19. Tėvystė, motinystės nuginčijamo registravimas
 20. Tėvystės pripažinimo registravimas

 

Socialinės paramos išmokos

 1. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį
 2. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
 3. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
 4. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui
 5. Išmokos vaikui skyrimas
 6. Tikslinės kompensacijos laidojusiam asmeniui skyrimas
 7. Skirti laidojimo pašalpą
 8. Pažymų, apie gyventojų gaunamas socialines pajamas, išdavimas
 9. Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
 10. Socialinė parama mokiniams
 11. Socialinės pašalpos išmokos skyrimas
 12. Teikimas antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti
 13. Nenukirsto valstybinio miško pardavimas fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji pastatai (išskyrus naudojamus komercinei veiklai) ir jų priklausiniai (išskyrus laikinus) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir t. t.) 
 14. Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
 15. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 
 16. Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas
 17. Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
 18. Nukentėjusio asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nukentėjusių asmenų) pažymėjimų išdavimas nukentėjusiems nuo 1939-1990 metų okupacijų.
 19. Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) priėmimas
 20. Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas
 21. Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas

Socialinės paramos paslaugos

 1. Techninės pagalbos priemonės skyrimas
 2. Skirti transporto paslaugas
 3. Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus
 4. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas
 5. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus.   
 6. Laikino apnakvindinimo paslauga
 7. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose  
 8. Pagalba į namus
 9. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
 10. Dienos socialinė globa institucijoje
 11. Dienos socialinė globa asmens namuose
 12. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims
 13. Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims
 14. Ilgalaikė socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos 
 15. Informavimas;  Konsultavimas;  Tarpininkavimas ir atstovavimas 
 16. Trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia
 17. Trumpalaikė socialinė globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos
 18. Ilgalaikė socialinė globa vaikas su negalia
 19. Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

Švietimo ir kultūros skyrius  

 1. Dirbančio 16-17 metų jaunimo nukreipimas mokytis
 2. Konsultacijos, atsakymai į klausimus dėl švietimo įstaigų veiklos organizavimo, teisės aktų įgyvendinimo švietimu besirūpinantiems valstybės tarnautojams, švietimo teikėjams, fiziniams asmenims.
 3. Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų konkurso organizavimas
 4. Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa 
 5. Centralizuotas vaikų priėmimas į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.
 6. Šilutės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų paraiškų priėmimas

     Kultūros poskyris  

 1. Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas
 2. Paraiškų dėl lėšų skyrimo iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos  priėmimas
 3. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Ūkio skyrius

 1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.
 2. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
 3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas.
 4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas.
 5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.
 6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimas.
 7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimas.
 8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas.
 9. Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas.
 10. Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, išdavimas.
 11. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas.
 12. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas.
 13. Leidimų renginių organizavimui išdavimas.
 14. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas vežėjo prašymu.
 15. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymas ir šio sustabdymo panaikinimas.
 16. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas 
 17. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
 18. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, išdavimas.
 19. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose, išdavimas. 
 20. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas.
 21. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.
 22. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.

Ūkio skyriaus Turto poskyris

 1. Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas
 2. Pažymos išdavimas apie teisę į paramą būstui įsigyti
 3. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašus
 4. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

 

 Viešųjų paslaugų vaikui ir šeimai sąrašas

 

Viešųjų paslaugų skyrius

 1. Konsultacijų apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio mokėjimą ir faktinio atliekų kiekio deklaravimą teikimas 
 2. Konsultacijų apie kirsti ir pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, teikimas
 3. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas
 4. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
 5. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų priėmimas 
 6. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
 7. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
 8. Teisės įrengti  ir koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas 
 9. Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
 10. Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

 

Seniūnijos

 1. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
 2. Charakteristikos dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas
 3. Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
 4. Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
 5. Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas
 6. Gyvenamosios vietos deklaravimas  
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui
 8. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
 9. Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas archyve saugomų dokumentų pagrindu
 10. Leidimo kasinėti seniūnijoje išdavimas
 11. Leidimo laidoti išdavimas
 12. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
 13. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
 14. Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas
 15. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
 16. Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas
 17. Pažymos patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą išdavimas
 18. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėt,į išdavimas.
 19. Seniūnijų gyventojams neatlygintinai atliekami notariniai veiksmai
 20. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
 21. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas
 22. Pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimas
 23. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
 24. Pranešimo apie pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ir/ar spalvinį vaizdą pateikimas
 25. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

 

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"