Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Aprašymas

 

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.

Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtina techninių apžiūrų grafiką ir viešai paskelbia techninės apžiūros laiką ir vietą. Techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Naujiems traktoriams nuo pirmos registracijos datos išduodamas techninės apžiūros talonas trims metams.

Tvarkingai technikai išduodamas techninės apžiūros talonas.

Prašymą suteikti paslaugą individualiai (ne pagal patvirtiną techninių apžiūrų grafiką) galima pateikti raštu tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu būdu per e. pristatymo sistemą,  savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Paslaugos vykdytojas vyksta į traktoriaus buvimo vietą atlikti techninę apžiūrą. Jeigu traktorius atitinka numatytus reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data. Taloną pasirašo techninę apžiūrą atlikęs savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, dėdamas spaudą su savo vardu ir pavarde, ir atiduoda taloną paslaugos gavėjui.

Techninės apžiūros talono dublikatas išduodamas asmenims sugadinus ar praradus techninės apžiūros taloną. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu būdu per e. pristatymo sistemą,  savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt. Parengtas Techninės apžiūros talono dublikatas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos gavėjai

 

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
Fiziniams asmenims verslo tikslais;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
Juridiniams asmenims verslo tikslais.

Paslaugos tipas

 

El. būdu teikiama paslauga per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

 

Atlikta techninė apžiūra ir išduotas techninės apžiūros talonas arba motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo suteikti paslaugą.
Išduotas techninės apžiūros talono dublikatas arba motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo suteikti paslaugą.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.46C61DAF6C73

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0A4C9B8E3388

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.EC60723C6F44

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

 

Vardas, pavardė: Darius Lidžius, Vaidotas Vilkas
Pareigos: Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas
Telefonas: Darius Lidžius:  +370 659 61 667
Vaidotas Vilkas: +370 630 70 235
El. paštas: darius.lidzius@silute.lt ; vaidotas.vilkas@silute.lt

Paslauga mokama 

Taip

Paslauga apmokama tik vietoje

Ne

Užmokesčio gavėjo tikslus pavadinimas
Įmonės kodas
Įmokos kodas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
188659752
53088

Užmokesčio gavėjo banko duomenys

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Paslaugos suteikimo kaina

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninė apžiūra – 6,8 Eur.
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos priekabos techninė apžiūra – 5,5 Eur.
Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką – 9,9 Eur.
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas – 4,2 Eur.

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Būnant ūkininku; Kita

Inicijavimo forma

 

Dėl techninės apžiūros atlikimo (kai techninė apžiūra atliekama ne pagal grafiką) – Laisva prašymo forma, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą arba juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę ir kontaktinius duomenis.

Dėl techninės apžiūros talono dublikato išdavimo – Laisva prašymo forma, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą arba juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę ir kontaktinius duomenis.

Rekomenduojamos formos pridedamos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Dėl techninės apžiūros atlikimo:

 1.  Prašymas (teikiamas, kai techninė apžiūra atliekama ne pagal grafiką).
 2.  Traktorininko pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę vairuoti traktorių.
 3.  Traktoriaus registracijos dokumentas.
 4.  Dokumentai, patvirtinantys sumokėtą valstybės rinkliavą.
 5.  Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Dėl techninės apžiūros talono dublikato išdavimo:

 1.  Laisvos formos prašymas išduoti techninės apžiūros talono dublikatą su motyvuotu paaiškinimu dėl originalo praradimo ar sugadinimo.
 2.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3.  Sugadintas techninės apžiūros talonas (jei asmuo jį turi).
 4.  Dokumentai, patvirtinantys sumokėtą valstybės rinkliavą.
 5.  Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Prašymą teikiant atvykus į instituciją, kartu su dokumentų kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Prašymą siunčiant paštu, kartu siunčiamos dokumentų kopijos.

Prašymą teikiant elektroniniu būdu per e. pristatymo sistemą,  savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt, prie prašymo pridedamos kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos ar fotografuotos. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, pateikiama įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuota ar fotografuota) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Išorinis paslaugos adresas 

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/44020/23360?searchId=733463d0-772f-40b2-a426-e1c76feac39a

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

Dėl techninės apžiūros atlikimo:

 1.  Jeigu paslaugos kreipiasi individualiai, ne pagal patvirtintą grafiką, paslaugos gavėjas pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus atsakingam darbuotojui atvykęs į instituciją, išsiunčia paštu arba elektroniniu būdu per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją).
 2. Paslaugos gavėjas atvyksta į jam artimiausią techninių apžiūrų grafike nustatytą vietą pagal paskirtą laiką arba į su paslaugos vykdytoju suderintą vietą (individualaus prašymo atveju).
 3. Traktorių pateikia švarų, be prikabinamų mašinų.
 4. Paslaugos vykdytojas patikrina, ar registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis.
 5. Patikrina traktoriaus techninę būklę, komplektiškumą, sistemų, junginių veikimą.
 6. Paslaugos gavėjui sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus tai įrodančius dokumentus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas.
 7. Paslaugos vykdytojas suveda duomenis į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (VIC) registrą po techninės apžiūros talono išdavimo.

Dėl techninės apžiūros talono dublikato išdavimo:

 1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus atsakingam darbuotojui atvykęs į instituciją, išsiunčia paštu arba elektroniniu būdu per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 3. Paslaugos gavėjui pranešimas apie priimtą sprendimą išduoti dublikatą arba atsakymas raštu dėl atsisakymo suteikti paslaugą pateikiamas prašyme nurodytu būdu: atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas registruotu laišku, per e. pristatymo sistemą ar elektroniniu paštu.
 4. Paslaugos gavėjui sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus tai įrodančius dokumentus, parengtas Techninės apžiūros talono dublikatas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją.
 5. Paslaugos vykdytojas suveda duomenis į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (VIC) registrą po techninės apžiūros talono dublikato išdavimo.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 6,8 EUR
Komentaras: Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą, atliekamą pagal iš anksto numatytą grafiką. Jeigu paslaugos gavėjas kreipiasi individualiai, techninė apžiūra atliekama per 7 darbo dienas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 5,5 EUR
Komentaras: Už priekabos techninę apžiūrą, atliekamą pagal iš anksto numatytą grafiką. Jeigu paslaugos gavėjas kreipiasi individualiai, techninė apžiūra atliekama per 7 darbo dienas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 9,9 EUR
Komentaras: Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką.

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 4,2 EUR
Komentaras: Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimą.

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/44020/23360?searchId=733463d0-772f-40b2-a426-e1c76feac39a

Elektroninės paslaugos brandos lygis

(III) dvipusės sąveikos lygis – paslaugos gavėjui suteikiama galimybė užpildyti paraiškos formą internete ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati paslauga suteikiama neelektronine forma.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

 1. Jeigu paslaugos kreipiasi individualiai, ne pagal patvirtintą grafiką, paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt portale numatytais būdais, užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), prideda reikiamus dokumentus.
 2. Paslaugos gavėjas atvyksta į jam artimiausią techninių apžiūrų grafike nustatytą vietą pagal paskirtą laiką arba į su paslaugos vykdytoju suderintą vietą (individualaus prašymo atveju).
 3. Traktorių pateikia švarų, be prikabinamų mašinų.
 4. Paslaugos vykdytojas patikrina, ar registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis.
 5. Patikrina traktoriaus techninę būklę, komplektiškumą, sistemų, junginių veikimą.
 6. Paslaugos gavėjui sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus tai įrodančius dokumentus (arba sumokėjus rinkliavą per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt), atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas.
 7. Paslaugos vykdytojas suveda duomenis į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (VIC) registrą po techninės apžiūros talono išdavimo.

Dėl techninės apžiūros talono dublikato išdavimo:

 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt portale numatytais būdais, užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), prideda reikiamus dokumentus.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 3. Paslaugos gavėjui pranešimas apie priimtą sprendimą išduoti dublikatą arba atsakymas raštu dėl atsisakymo suteikti paslaugą pateikiamas prašyme nurodytu būdu: atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas registruotu laišku, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu ar per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.
 4. Paslaugos gavėjui sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus tai įrodančius dokumentus (arba sumokėjus rinkliavą per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt) parengtas Techninės apžiūros talono dublikatas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją.
 5. Paslaugos vykdytojas suveda duomenis į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (VIC) registrą po techninės apžiūros talono dublikato išdavimo.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

 

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 6,8 EUR
Komentaras: Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą, atliekamą pagal iš anksto numatytą grafiką. Jeigu paslaugos gavėjas kreipiasi individualiai, techninė apžiūra atliekama per 7 darbo dienas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 5,5 EUR
Komentaras: Už priekabos techninę apžiūrą, atliekamą pagal iš anksto numatytą grafiką. Jeigu paslaugos gavėjas kreipiasi individualiai, techninė apžiūra atliekama per 7 darbo dienas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 9,9 EUR
Komentaras: Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką.

Paslaugos suteikimo trukmė: 7 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina: 4,2 EUR
Komentaras: Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimą.

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

 

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Fiziniams asmenims verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė
 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas

Juridiniams asmenims verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė
social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"