Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Informacija apie želdinių tvarkymą

Informacija apie želdinių tvarkymą

Norint Šilutės rajono teritorijoje tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) želdinius (medžius, krūmus) reikia gauti leidimą. Leidimai išduodami vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis bei kt. teisės aktais.

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Leidimą, išduotą pagal 1 priede nustatytą formą ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujiems kriterijams, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, keičiasi reikšmingi reikalavimai turėti leidimą želdiniams tvarkyti priklausomai nuo želdinių rūšies bei teritorijos, kurioje jie auga, paskirties.

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia (išskyrus medžius ir krūmus kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės) jeigu jie:

nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ir krūmai;

invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

medžiai ir krūmai, augantys:

ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius kelio juostoje);

geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;

energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;

pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;

medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus;

jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu, telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

Leidimas medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui reikalingas, kai jie atitinka saugotinų želdinių kriterijus, pateiktus lentelėje.

Norint gauti leidimą želdiniams tvarkyti rašomas patvirtintos formos prašymas, kuriame nurodoma pertvarkymo priežastis, vieta, želdinių rūšis ir skaičius, skersmuo (1,3 m aukštyje). Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai dėl želdinių tvarkymo kreipiasi į savo namo administratorių – namą administruojančią bendrovę ar daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininką.

Įmonių ir organizacijų vadovai, gyvenamųjų namų administratoriai pateikia nustatytos formos  prašymą Šilutės rajono savivaldybės administracijai užpildydami jį Viename langelyje ar išsiųsdami el. paštu administracija@silute.lt.

Gyvenamųjų namų administratoriai prie nustatytos formos prašymo prideda gyventojų prašymą arba susirinkimo protokolą (išrašą) apie sprendimą tvarkyti želdinius.

Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos įvertinus medžius natūroje ir galioja vienus metus nuo jo išdavimo.

Išsamesnė informacija tel.: 8 441 79273

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"