Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. T1-178 patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nuostatais yra skelbiama Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-12-09 posėdžio darbotvarkė:

Svarstyti pateiktos temos:

 • Vertinimo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.
 • Juknaičių gyvenvietės-parko (u. k. 33144) apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 • Senųjų Mažosios Lietuvos mokyklų, patenkančių į Šilutės r. sav. teritoriją, vertinimo paveldosauginiu aspektu klausimas. 

 

 • Vadovaujantis Vertinimo tarybos nuostatų 27 punktu, Vertinimo tarybos sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. 

  ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

  2019 m. gruodžio 9 d. Nr. VT-1

  Šilutė

  Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 9 d. 10.00 val.

  Posėdžio pirmininkas – doc. dr. Hektoras Vitkus, Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) narys.

  Posėdžio sekretorė – Alvyda Vidrinskienė, Vertinimo tarybos sekretorė.

  Dalyvavo: Vertinimo tarybos nariai – dr. Raimonda Nabažaitė, humanitarinių mokslų daktarė; Margarita Ramanauskienė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, paveldosaugos ekspertė; doc. dr. Hektoras Vitkus, humanitarinių mokslų daktaras; doc. dr. Silva Pocytė, humanitarinių mokslų daktarė (dalyvavo elektroninių ryšio priemonių pagalba); Vigilija Paulionienė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, paveldosaugos ekspertė.

  DARBOTVARKĖ:

  1. Vertinimo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.
  2. Juknaičių gyvenvietės-parko (u. k. 33144) apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
  3. Senųjų Mažosios Lietuvos mokyklų, patenkančių į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją, vertinimo paveldosauginiu aspektu klausimas.
  4. SVARSTYTA:

  Vertinimo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.

  Vertinimo tarybos sekretorė pranešė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimu Nr. T1-178 yra patvirtinti Vertinimo tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-02 įsakymu Nr. A1-1266 yra patvirtinta Vertinimo tarybos personalinė sudėtis trejų metų kadencijai. Vadovaujantis Nuostatų 15 punktu, pirmojo Vertinimo tarybos posėdžio metu reikia išsirinkti Vertinimo tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją.

  Doc. dr. S. Pocytė pasiūlė Vertinimo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo kandidatūras – paveldosaugos ekspertės M. Ramanauskienės ir dr. R. Nabažaitės.

  Dr. R. Nabažaitė pasiūlė balsuoti už doc. dr. S. Pocytės ir doc. dr. H. Vitkaus kandidatūras.

  Balsavimas dėl pritarimo doc. dr. S. Pocytės pasiūlymui:

  1. Už – 2 (du). 2. Prieš – nėra. 3. Susilaikė – 3 (trys).

  Balsavimas dėl pritarimo dr. R. Nabažaitės pasiūlymui:

  1. Už – 3 (trys). 2. Prieš – nėra. 3. Susilaikė – 2 (du).

  NUTARTA:

  Vertinimo tarybos pirmininko pareigas 3 (trejų) metų kadencijai pavesti doc. dr. S. Pocytei. Vertinimo tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas 3 (trejų) metų kadencijai pavesti doc. dr. H. Vitkui.

  1. SVARSTYTA:

  Juknaičių gyvenvietės-parko (u. k. 33144) apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

  Paveldosaugos ekspertė M. Ramanauskienė pristatė atliktą Juknaičių gyvenvietės-parko (u. k. 33144) vertingųjų savybių aprašo analizę ir teritorijos ribų planą (skaitmenizuotą kartografinę medžiagą). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019 metų akte Juknaičių gyvenvietės-parko (u. k. 33144) vertingosios savybės ir teritorijos ribų planas yra pateikiami pagal 2009 m. galiojusį teisinį reglamentavimą. Pasikeitus teisės aktams, Juknaičių gyvenvietės-parko (u. k. 33144) apibrėžtų teritorijos ribų planas turi būti rengiamas kultūros paveldo vietovei, o ne atskiro kultūros paveldo objekto vietai. Dėl šios priežasties buvo parengta kultūros paveldo vietovės – Juknaičių gyvenvietės-parko (u. k. 33144) – skaitmenizuota kartografinė medžiaga (teritorijos plotas = 806 181.00 m²).

  Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto (toliau – Aktas) formos pildymo aprašo 44 punktą, keičiant ar tikslinant Akte esančius duomenis, reikia parengti ir, apsvarsčius Vertinimo taryboje, priimti naują Vertinimo tarybos aktą, kurio pildymui taikomi šiame apraše nustatyti reikalavimai. Aktą sudaro pagrindinė dalis ir privalomi papildomi priedai: kultūros paveldo vertybės apibrėžtų teritorijos ribų planas bei apsaugos zonos ribų planas, jei jis yra reikalingas; situacijos schema; kultūros paveldo vertybės kiekvienos vertingosios savybės fiksacijos medžiaga; vertingųjų savybių išsidėstymo schemos ir kt.

  Vertinimo tarybos sekretorė atkreipė dėmesį, kad Vertinimo tarybos aktas turi būti skelbiamas valstybiniame Kultūros vertybių registre ir priminė, jog pagal Nuostatų 4.6 punktą Vertinimo taryba turi priimti sprendimą dėl tikslingumo rengti Vertinimo tarybos akto projektą.

  Paveldosaugos ekspertė V. Paulionienė konstatavo, kad Vertinimo tarybos akto projektą rengti yra tikslinga ir pasiūlė balsuoti už tai, kad šis projektas būtų parengtas bei svarstomas kitame Vertinimo tarybos posėdyje.

  Paveldosaugos ekspertė M. Ramanauskienė pareiškė, kad, vadovaujantis Nuostatų 20 punktu, ji nusišalinanti ir nedalyvaus, priimant Vertinimo tarybos sprendimą.

  Balsavimas dėl pritarimo pasiūlymui. 1. Už – 4 (keturi). 2. Prieš – nėra. 3. Nusišalino – 1 (vienas).

  NUTARTA:

  Vertinimo taryba nusprendė, kad Vertinimo tarybos akto projektą rengti yra tikslinga ir, parengus šį projektą, teikti jį svarstyti antrajame Vertinimo tarybos posėdyje, kurį planuojama surengti kitų metų pirmajame ketvirtyje.

  1. SVARSTYTA:

  Senųjų Mažosios Lietuvos mokyklų, patenkančių į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją, vertinimo paveldosauginiu aspektu klausimas.

  Vertinimo tarybos sekretorė informavo, jog, pasak įvairių istorinių šaltinių, Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra išlikę nuo 10 iki 30 vnt. senųjų Mažosios Lietuvos mokyklų. Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyrius siūlo klausimą dėl išlikusių Mažosios Lietuvos mokyklų teisinės apsaugos reikalingumo apsvarstyti Vertinimo taryboje, tačiau jokie tyrimai iki šiol nėra atlikti. Savivaldybės administracija prašo, kad Vertinimo taryba aptartų šį klausimą ir pateiktų išvadas apie tai, ar reikalinga senųjų Mažosios Lietuvos mokyklų teisinė apsauga. Jei taip, tai kokios rūšies ir kokios apimties tyrimus reikėtų atlikti. Taip pat svarbu, kokie juridiniai ar privatūs asmenys privalėtų tai atlikti, kokios būtų preliminarios tyrimų atlikimo laiko sąnaudos ir kt.

  Doc. dr. S. Pocytė pastebėjo, kad tai labai įdomus ir svarbus klausimas, kuris yra aktualus ne tik Šilutės rajonui, bet ir visam kraštui. Dauguma šių pastatų yra privati nuosavybė ir jie yra savaip sutvarkyti, suremontuoti etc. Norint mokyklų pastatų būklės klausimą identifikuoti, yra būtina padaryti išlikusių pastatų apskaitą, atkreipiant dėmesį į mokyklų kartu su kitais jai priklausančiais statiniais (pvz., tvartas, daržinė etc.) kompleksiškumą. Nustatant šių pastatų kultūrinę vertę, būtina užfiksuoti ne tik jų išorę (medžiagiškumas, spalvinė gama), bet ir interjero detales (pvz., krosnis, laiptai, durys, langai, palangės etc.). Akivaizdu, kad šį darbą turėtų atlikti viena komanda – tik tokiu atveju galima deramai identifikuoti bendras ar skirtingas detales, daryti palyginamuosius vertinimus ir pan. Atlikus šiuos darbus, būtų galima svarstyti išlikusių Mažosios Lietuvos mokyklų teisinės apsaugos reikalingumo klausimą.

  Paveldosaugos ekspertė M. Ramanauskienė pastebėjo, kad pirmiausia reikia parengti istorinę pažymą apie išlikusias Šilutės rajono senąsias mokyklas. Tada bus aišku, kiek tų mokyklų išliko, kokia jų fizinė būklė. Tik turint bendrą vaizdą, galima galvoti apie atskirų objektų įrašymą į Kultūros vertybių registrą, nuspręsti kiek ir ką mes saugosime. Turint visumos vaizdą, galima būtų atrinkti kelis objektus, labiausiai atspindinčius tokių mokyklų (kartu su pagalbiniais statiniais ir teritorija) „veikimo" tradicijas, architektūrą, planinę struktūrą ir pan., o istoriniai tyrimai bet kuriuo atveju bus reikalingi.

  Doc. dr. H. Vitkus patikino, kad visų pirma reikia atlikti istorinius tyrimus ir pasiūlė balsuoti dėl išsakytų pastebėjimų bei pasiūlymų.

  Balsavimas dėl pritarimo. 1. Už – 5 (penki). 2. Prieš – nėra. 3. Susilaikė – nėra.

  NUTARTA:

  Savivaldybei rekomenduojama organizuoti išlikusių Mažosios Lietuvos mokyklų istorinius bei kitus reikalingus tyrimus, parengtą dokumentaciją teikti svarstyti Vertinimo tarybos posėdyje.

  Posėdžio pirmininkas                                                                                                     Doc. dr. Hektoras Vitkus

  Posėdžio sekretorė                                                                                                        Alvyda Vidrinskienė

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"