Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Informacija gyvulių augintojams apie jiems skirtas nacionalines tiesiogines išmokas už 2011 metus

1. Specialiosios išmokos už bulius.
Šios išmokos skiriamos tik už Lietuvos Respublikos arba kitos ES šalies narės skerdyklose paskerstus ar į trečiąsias šalis eksportuotus devynių ir daugiau mėnesių amžiaus bulius. Buliukai turi būti paskersti ar eksportuoti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo išvežimo iš laikymo vietų. Pasikeitus buliukų laikymo vietai ir savininkui, buliukai naujoje vietoje iki pardavimo turi būti išlaikyti ne mažiau kaip 2 mėnesius. Buliukų augintojai turi turėti registruotas žemės ūkio valdas ar būti kitoje valdoje vykdomos jungtinės veiklos  partneriais. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, bulius išvežus iš jų laikymo vietos, rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikti Pranešimą apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2 arba GŽ-2a forma).   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl 2011  metų specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus dydžių ir mokėjimo“ nustatyta, kad už 2011 m. specialiosios išmokos už bulių dydis – 543 Lt.

2. Atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už galvijus
.Atsietoji papildoma nacionalinė skerdimo išmoka skiriama einamaisiais metais augintojui, kuris  yra įregistruotas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba valdoje vykdomos jungtinės veiklos partneriu ir kurio valdoje deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai, už ne didesnį nei 2004-2006 m. laikotarpiu nustatytą skerdimo išmokoms gauti reikalavimus atitikusių galvijų skaičiaus aritmetinį vidurkį.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl 2011 metų specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus dydžių ir mokėjimo“ 2011 m nustatytas skerdimo išmokos dydis – 30 Lt.

3. Atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias.
Atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už mėsinių veislių grynaveisles ir mišrūnes karves bei telyčias nuo 8 mėn. amžiaus mokamos gyvulių augintojams įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės  ūkio valdos valdytoju arba valdoje vykdomos jungtinės veiklos partneriu ir deklaravusiems pasėlius.  Išmokos mokamos už nustatyta tvarka gyvulių registro centrinėje duomenų bazėje įregistruotą, turėtą 2007 m. kovo 31 d. žindenių ir telyčių skaičių.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.3D-946 Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr.3D-383 „Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2011m. nustatytas išmokos dydis – 400Lt. 

4. Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes.
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes mokamos avių augintojams įregistruotiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Žemės ūkio valdos valdytoju arba partneriu, laikantiems ne mažiau kaip 12 savo vardu įregistruotų ir suženklintų ėriavedžių ir 2011 m. deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.3D-857 „Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2011 m.“ 2011 m. patvirtintas išmokos dydis – 40 Lt.

5. Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-465 „Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo 2011- 2013 m. taisyklės“ ir  2011 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-736 Dėl žemės ūkio ministro 2011 m birželio 6 d. įsakymo Nr.3D-465 „Dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo 2011- 2013 m. taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo patvirtintos naujos išmokos mėsinių veislių galvijų ir avių augintojams, kurios mokamos vieną kartą per metus iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų, atitinkamai sumažinant vienkartinių išmokų už plotus schemos metinį finansinį paketą. Išmoka mokama 2011, 2012, 2013 m. iki spalio 1 d. imtinai registruotiems  žemės ūkio ir kaimo valdos valdytojams arba partneriams, einamaisiais metais deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, 2011, 2012, 2013 m. nuo rugpjūčio 1d. iki spalio 1d. imtinai laikantiems nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis ir ne jaunesnius nei 12 mėn. (rugpjūčio 1 d.) mėsinius galvijus ir einamaisiais metais iki lapkričio 15 d. pateikusiems Nacionalinei mokėjimo agentūrai nustatytos formos prašymus (prašymus galima pateikti seniūnijose ir Kaimo reikalų skyriuje).

2011m. lapkričio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-853 patvirtinti  2011 m. tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis dydžiai. Mėsinių galvijų laikytojams bus išmokamos diferencijuotos pagal ūkių dydžius, t. y. pagal laikomų valdoje gyvulių skaičių, tiesioginės išmokos. Kuo mažesnis laikomų gyvulių skaičius, tuo išmoka už vieną gyvulį bus didesnė. 2011  m. patvirtinta tiesioginė išmoka už mėsinį galviją nuo 546 Lt iki 426 Lt, už mėsinę avį – nuo 67 Lt iki 38 Lt.

Augintojai, dėl jiems nežinomų priežasčių už 2011 metus negavę  išmokų, ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 1 d. turėtų kreiptis į  Kaimo reikalų skyrių ir išsiaiškinti priežastis, kodėl taip atsitiko. Tuo atveju, jei augintojas pinigų negavo dėl to, kad jis pats, skerdykla ar prekiautojas gyvuliais laiku nepateikė savo rajono veterinarijos tarnybai ar VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui privalomos informacijos, ir Centras į pažymą išmokoms gauti gyvulių augintojo neįtraukė, klaidą reikia nedelsiant ištaisyti ir rašyti Centrui prašymą išmokai skirti. Informacija apie paskirtas išmokas pagal  gyvulių augintojų paklausimus teikiama Kaimo reikalų skyriuje( tel. 8 441 52306). 

Tiesioginės išmokos už pienąVadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio19 d. įsakymu Nr.3D- 929 „Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2011 m. taisyklių patvirtinimo“ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apskaičiavo žemdirbiams atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už pieną.
Išmokos dydis yra 70 Lt už ataskaitos laikotarpiu ( 2006-2007 kvotos metai ) parduoto pieno toną.
Jeigu pieno gamybos kvota perduodama 2011-2012 kvotos metais ir kvotos perdavėjui  2011 m. išmoka už pieną nepaskirta, nes nebeturi valdos arba nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų 2011 metais, kvotos perėmėjas gali teikti prašymą savivaldybei dėl 2011m. išmokų už pieną gavimo, tačiau būtina pridėti kvotos perdavėjo sutikimą dėl 2011 m išmokų už pieną mokėjimo kvotos perėmėjui.
Išmokos nebus mokamos gamintojams, kurie yra patvirtinti paramos gavėjais pagal kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
Šių gamintojų išmokas už pieną gaus jų ūkių perėmėjai, jeigu bus perėmę pieno gamybos kvotas.
Gamintojo, mirusio 2011-2012 kvotos metais ir negavusio 2011 metų išmokų, įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, gali kreiptis į savivaldybę iki 2012 m. gegužės 1 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl 2011 metų išmokų išmokėjimo ir pridėdamas paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją.

Parama bičių laikytojamsPagal Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas 2011m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-955, bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu ( įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 20 Lt už bičių šeimą arba ne daugiu kaip   40 Lt už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Bičių šeimos turi būti registruotos Ūkinių gyvūnų  registre iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.
Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d.Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės Kaimo reikalų skyrių  ir pateikti  išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą. Bičių laikytojas turi būti registruotas valdos valdytoju ar partneriu.
2011 m. patvirtintas   paramos dydis - 14,63 Lt už bičių šeimą arba 29,26 Lt už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

Parengė
Irena Omelienė, tel. 8- 441-52306 , El. p. oi@pamarys.lt

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"