Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė pradėjo rengti strateginį 2015-2024 m. plėtros planą

 

2012 m. balandžio 3 d. Šilutės rajono savivaldybės administracija su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti veiklos valdymą, užtikrinant darnią Šilutės rajono plėtrą. Įgyvendinant šį projektą bus parengtas strateginis plėtros planas 2015-2024 m. laikotarpiui. 

Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybė savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaudamasi 2005-2014 m. strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407, kurio įgyvendinimo periodas baigiasi. Pasibaigus minėto plano galiojimo laikotarpiui, nebebus strateginio planavimo dokumento, kuris leistų nustatyti rajono plėtros galimybes ir perspektyvas.

Į naujojo strateginio plėtros plano rengimo procesą bus įtraukti politikai, socialiniai ekonominiai partneriai, Savivaldybės įmonių atstovai, rajono bendruomenių atstovai, verslo ir kultūros atstovai, vietos gyventojai, Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Strateginio plėtros plano 2015-2024 metams rengimas vyks tokiais etapais:

0 arba pasirengimo etapas, I – Strateginio plėtros plano analizės etapas, II – Socialinės-ekonominės būklės ir SSGG analizės etapas, III – Investicijų pritraukimo studijos, SPP rengimo etapas, IV – Strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodikos rengimo etapas.

Strateginio plano rengimo metu iš tikslinių grupų atstovų bus sudarytos strateginio plėtros plano koordinavimo bei darbo grupės (pagal analizuojamus sektorius), atliekamas esamo Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 m. numatytų priemonių įvykdymo įvertinimas. Vėliau  bus atliekama Šilutės rajono savivaldybės socialinės-ekonominės būklės analizė, įvertinama esama aplinka, identifikuojamos strateginės rajono problemos, SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių, galimybių) analizė ir kt. Minėta analizė padės visapusiškai įvertinti valdymo srities plėtrai svarbius išorės ir vidaus veiksnius, tikslinama Savivaldybės plėtros vizija, nustatomi prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės planuojamam laikotarpiui, nustatomas lėšų poreikis, matavimo, vertinimo rodikliai, atsakomybės ir pan. Taip pat bus parengta Šilutės rajono strateginio plėtros plano rengimo/koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika. Sukurta metodika leis efektyviai naudoti  ilgalaikį strateginį plėtros planą Savivaldybės kasdieninėje veikloje, metodika veiks kaip „instrukcija“ darbuotojams kaip naudoti, atnaujinti, koreguoti, stebėti ilgalaikį plėtros planą jau be išorinių konsultantų pagalbos. Metodika sudarys sąlygas kontroliuoti Strateginio plano įgyvendinimą.

Siekiant visuomenę įtraukti į strateginio plano kūrimo procesą, Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt yra sukurta nuoroda „Strateginio plano 2015-2024 m. rengimas“. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti minėto dokumento rengimo procese, teikti savo pasiūlymus, pastebėjimus. Visų etapų metu visuomenė bus nuolat informuojama apie vykdomas veiklas, pasiektus projekto rezultatus. Pasiūlymus galima teikti el. paštu asta.jagelaviciene@pamarys.lt arba raštu Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

Projekto įgyvendinimo metu parengtas 2015-2024 m. ilgalaikis strateginis plėtros planas leis maksimaliai didinti bei panaudoti Savivaldybės ekonominį, socialinį ir žmogiškųjų išteklių potencialą, veiklą orientuoti į būsimus rezultatus, efektyviau vykdyti tiesiogines vietos savivaldos funkcijas. Šio projekto pasiekti rezultatai padės užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, padės didinti viešojo administravimo efektyvumą.

Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2015-2024 metų laikotarpiui bus rengiamas pasitelkiant išorinius ekspertus, kurių patirtis strateginių planų rengimo srityje ir konsultacijos padės parengti kokybišką, Savivaldybės veiklai būtiną dokumentą. Šilutės rajono savivaldybės skelbtą atvirą konkursą dėl minėto strateginio plėtros plano parengimo laimėjo UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Ši įmonė 2015-2024 m. Šilutės rajono strateginį plėtros planą parengs už 75 000 Lt.

Projektas „Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas“ finansuojamas pagal 2007 – 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai. Pagal 2012 m. balandžio 3 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį bendra projekto vertė yra 342 297,00 Lt. Iš jų ES lėšos sudaro  290 952, 45 Lt, Savivaldybės lėšos - 51 344,55 Lt.

Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 m. strateginio plėtros plano rengimą numatoma baigti ir patvirtinti jį Savivaldybės taryboje  iki 2014 m. balandžio 3 d.

Strateginis plėtros planas – ypač svarbus planavimo dokumentas, kuris apibrėš Šilutės rajono savivaldybės raidos kryptis. Jo reikia tiek Savivaldybės žmonėms, tiek būsimiems investuotojams. Ypač svarbu, kad šiam planui parengti galime pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama. “

2012-11-13 Savivaldybėje įvyko pirmasis Strateginio planavimo darbo grupės ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atstovų, kurie laimėjo skelbtą viešą supaprastintą konkursą, susitikimas. Susitikimo metu UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius Gintas Umbrasas ir konsultantė Gintarė Ševčenko trumpai pristatė Šilutės rajono strateginio 2015-2024 metų plėtros plano rengimo etapus, išklausė Strateginio planavimo darbo grupės narių šiuo klausimu nuomonę bei pageidavimus, aptarė Strateginio plano rengimo tolimesnę eigą.

Plačiau...

Komunikacijos skyrius

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"