Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

„Tūkstantmečio mokyklos“ projektas

„Tūkstantmečio mokyklos“ projektas

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šilutės rajono savivaldybė (dalyvaujančios mokyklos -  Šilutės Pamario progimnazija, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Šilutės Vydūno gimnazija, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija“, Žibų pradinė mokykla, Šilutės pirmoji gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija) yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

Lyderystė.

 1. Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas: mokyklų vadovų ir pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų vadybinių kompetencijų stiprinimas, įgalinantis telkti mokyklos bendruomenę pokyčiams; stažuotės Lietuvoje ir užsienyje, inovacijų kūrimo ir įgyvendinimo, asmens lyderio savybių formavimo, mokytojų kūrybingumo skatinimo mokymai; tinklaveikos ir Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei partnerių bendradarbiavimas.
 2. Tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas: lyderystės srities koordinatoriaus skyrimas vykstančių lyderystės veiklų koordinavimui, tinklaveikos plano rengimui ir jo įgyvendinimo organizavimui, mokyklų bendradarbiavimo, gerosios patirties sklaidos vykdymui).
 3. Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas: vadovų veiklos, orientuotos į įstaigos bendruomenės lyderystės, turinčios įtakos mokinių pažangai, tobulinimas; mokyklų lyderystės ilgalaikės tinklaveikos sukūrimas ir įveiklinimas, tinklaveikos plano parengimas ir įgyvendinimas; mokytojų kūrybinių iniciatyvų (inovacijų) įgyvendinimas; mokyklų savivaldos institucijų komandinės veiklos, nukreiptos į mokyklos veiklos pokyčius, organizavimas).

Įtraukusis ugdymas.

 1. Infrastruktūra: saugios ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių (toliau – SUP) turinčių vaikų mokymui(si) mokyklos infrastruktūros pritaikymas, mokiniams, turintiems skirtingus poreikius; Įtraukaus ugdymo centro (metodinio kabineto) įrengimas ir sensorinio-atradimų kambario įvairių poreikių vaikams įrengimas pagal universalaus dizaino principus (Žibų pradinė mokykla), Sensorinio nusiraminimo kambario įrengimas pagal universalaus dizaino principus (Pamario progimnazija ir Martyno Jankaus pagrindinė mokykla).
 2. Įranga ir priemonės: sensorinių kambarių (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Žibų pradinė mokykla, Žemaičių Naumiesčio gimnazija) aprūpinimas modernia įranga ir priemonėmis, atitinkančiomis universalaus dizaino reikalavimus; kinestetinės lauko klasės priemonės ir įrengimai (Pamario progimnazija).
 3. Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas: mokymai administracijai, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams SUP vaikų ugdymo ypatumų, atpažinimo, kokybės pažangos siekimo būdų, strategijos, modeliuojant ugdymosi programas, algoritmų kūrimo klausimais; mokyklų erdvių keitimas, naudojant universalaus dizaino mokymuisi principus; mokymuose SUP mokinių pažinimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinamas, dalykų turinio pritaikymas įvairių poreikių mokiniams; inovatyvios įtraukiojo ugdymo(si) aplinkos kūrimas, skaitmeninių priemonių taikymas SUP mokinių ugdyme, gabių mokinių ugdymą; stažuotės Lietuvoje ir užsienyje (Suomija, Kipras, Danija) mokantis ir dalijantis gerąja patirtimi.

Kultūrinis ugdymas

 1. Infrastruktūra: Vydūno gimnazijos aktų salės (grindų danga) atnaujinimas pagal universalaus dizaino principus, pritaikymas kultūrinio ugdymo veikloms.
 2. Įranga ir priemonės: aktų salių muzikavimo studijų įrangos ir priemonių įsigijimas (Vydūno ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazija).
 3.  Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas: kultūriniai patyrimai ir tarpdalykinė integracija; gerosios patirties pasidalinimas: mokymai vadovams, technologijų, teatro, šokių dailės, kalbų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams).
 1. Tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas: tinklaveikos mokyklų vadovai ir pedagogai dalyvaus kultūrinio ugdymo koordinatoriaus susitikimuose, bendradarbiaus tinklaveikos plano parengime, jo įgyvendinime, veiklų stebėsenoje, mokyklos bendradarbiaus su kultūros ir meno laukų partneriais, vykdys bendras veiklas, projektus, dalyvaus gerosios patirties pasidalinimuose.

STEAM ugdymas

 1. Infrastruktūra: Pamario progimnazijoje, Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje, Pirmojoje gimnazijoje bus įrengtos ir/ar atnaujintos gamtos mokslų / STEAM laboratorijos; Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijose įrengtos  technologijų dirbtuvės, modernizuojant technologijų kabinetus, orientuojantis į mokinių įvairovę, įrengiant erdves pagal universalaus dizaino principus.
 2. Įranga ir priemonės: gamtos mokslų / STEAM laboratorijų, technologijos dirbtuvių aprūpinimas įranga ir baldais, suremontuoti kabinetai, vykdomos projektinės ir neformalaus vaikų švietimo veiklos.
 3. Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas: STEAM taikymas ugdyme, tarpdalykinėje integracijoje; teoriniai ir praktiniai STEAM užsiėmimai; STEAM krypties kompetencijų, reikalingų neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui, tobulinimas; FabLab kūrybinių dirbtuvių įrangos ir priemonių įveiklinimas; matematikos meistriškumo mokymai, taikant atnaujintų programų galimybes; mokymai, stažuotės tinklaveikos mokyklų mokytojams, laborantams.
 4. Tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas: tinklaveikos mokyklų vadovai ir pedagogai dalyvaus STEAM ugdymo koordinatoriaus susitikimuose, bendradarbiaus tinklaveikos plano parengime, jo įgyvendinime, veiklų stebėsenoje, mokyklos bendradarbiaus su kultūros ir meno laukų partneriais, vykdys bendras veiklas, projektus, dalyvaus gerosios patirties pasidalinimuose.
 5. Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas: Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų STEAM ugdymo įgyvendinimo tinklaveiklos sukūrimas ir įveiklinimas, STEAM teorinės-praktinės konferencijos praktinių veiklų, integracinių pamokų organizavimas; dalyvaus vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, partneriai.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Mokinių asmeninė pažanga ir pasiekimų gerinimo sisteminis pokytis, taikant STEAM, plėtojant įtraukųjį ugdymą, tobulinant vadovų ir pedagogų kompetencijas, stiprinant jų lyderystę.

Padidėjusios įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo/užtikrinimo galimybės, išplėtotas šiuolaikiškas kultūrinis ir STEAM ugdymas per formalias ir neformalias veiklas, sisteminga gerosios patirties sklaida tarp mokyklų, pedagogų, taip pat mokytojų (mokytojų padėjėjų) kompetencijų tobulinimas, švietimo pagalbos stiprinimas.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"