Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos statyti estakados kelio Nr. 206 Šilutė – Rusnė užliejamame ruože statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Papildyta 2016 m. spalio 12 d.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8-5) 2329600, faksas (8-5) 2329609, el. paštas: lakd@lakd.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Estakados kelio Nr. 206 Šilutė – Rusnė užliejamame ruože statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, Šilutės seniūnija.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kelio Nr. 206 Šilutė – Rusnė žemiausioje ir pavasarinių potvynių metu apsemiamoje atkarpoje, preliminariai nuo 6,20 km iki 7,20 km planuojama statyti estakadą, kuri užtikrintų kelio pravažumą pavasarinių potvynių metu.

Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: Numatytos priemonės dirvožemio,  paviršinio vandens, biologinės įvairovės, saugomų teritorijų apsaugai nuo reikšmingo neigiamo poveikio: nuotekų valymas, apsauga nuo paukščių susidūrimų su transportu, rekomendacijos dėl medžių kirtimo siekiant nesunaikinti pavasarinių paukščių dėčių, rekomendacijos statybinių aikštelių įrengimui.

Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) subjektų išvados: Šilutės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos - planuojamos ūkinės veiklos galimybei pritaria. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius - PAV ataskaitos nagrinėti nepageidavo.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė informuota - respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“, Šilutės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, Šilutės seniūnijoje, dokumentų rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje 2016 m. gegužės 19 - 20 dienomis. Viešas supažindinimas vyko 2016 m. birželio 8 d. 17 val. Šilutės seniūnijos salėje (adresu: Lietuvininkų g. 17, Šilutė). Visuomenės pasiūlymų gauta nebuvo.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: Planuojama ūkinė veikla leistina atsižvelgiant į žemiau pateiktus motyvus ir laikantis PAV ataskaitoje numatytų aplinkosauginių priemonių. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: visi PAV subjektai neprieštaravo PŪV galimybėms; PAV ataskaitos rengėjas tinkamai informavo visuomenę apie PŪV; naudojant ataskaitoje rekomenduojamas poveikį aplinkai mažinančias priemones PŪV nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos komponentams; teršalų koncentracija neviršins ribinių aplinkos oro užterštumo verčių; artimiausiems gyventojams neigiama PŪV įtaka nenumatoma; įgyvendinus projektą planuojamas teigiamas poveikis saugomoms teritorijoms, biologinei įvairovei ir infrastruktūros funkcionavimo efektyvumui. Sprendimas dėl estakados kelio Nr. 206 Šilutė – Rusnė užliejamame ruože statybos galimybių priimtas 2016 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. (28.1)-A4-9150.

Kur ir kada, galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Išsamiau susipažinti su PAV ataskaitos išvada ir su PAV dokumentais galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.

social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"