Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Pasitinkame naujus mokslo metus. Kokie jie bus Pamaryje?

Pasitinkame naujus mokslo metus. Kokie jie bus Pamaryje?

Nau­jais 2023–2024 moks­lo me­tais Šilutės ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se mo­ky­sis 6 133 mo­ki­niai / vai­kai. 1–12 kla­ses lan­kys 4 514 mo­ki­nių, iš jų pir­mo­kų tu­rė­si­me 405. Prieš­mo­kyk­li­nu­kų su­si­rinks 364, o į dar­že­lius pa­trauks net 1 253 iki­mo­kyk­li­nu­kai.

Pla­nuo­ja­ma, kad mū­sų vai­kus šie­met ug­dys 648 pe­da­go­gai – 493 bendrojo ugdymo įstaigose, 155 ikimokyklinėse įstaigose.

Kal­bant apie po­ky­čius 2023–2024 moks­lo me­tais, šie­met jų bus iš­ties ne­ma­žai. Nuo rug­sė­jo 1 d. mo­kyk­los pra­dės dirb­ti pa­gal at­nau­jin­tas ug­dy­mo pro­gra­mas. Jos bus įgy­ven­di­na­mos ne­ly­gi­nė­se 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 kla­sė­se. Pa­gal at­nau­jin­tas che­mi­jos ir fi­zi­kos pro­gra­mas mo­ky­sis ir aš­tun­to­kai.

Taip pat kei­čia­si bend­rie­ji ug­dy­mo pla­nai. Pra­di­nė­se kla­sė­se nau­jo­vės su­si­ju­sios su pa­sau­lio pa­ži­ni­mu ir ma­te­ma­ti­ka. Pa­sau­lio pa­ži­ni­mo da­ly­kas iš­ski­ria­mas į du da­ly­kus: vi­suo­me­ni­nio ug­dy­mo ir gam­tos moks­lų. Pa­mo­kų skai­čius di­dė­ja ma­te­ma­ti­kai – nuo ki­tų moks­lo me­tų tre­čio­kams pri­si­de­da 1 ma­te­ma­ti­kos pa­mo­ka. Da­bar vi­si 2–4 kla­sių mo­ki­niai tu­rės po 5 ma­te­ma­ti­kos pa­mo­kas per sa­vai­tę.

Žmo­gaus sau­gos pa­mo­kas kei­čia gy­ve­ni­mo įgū­džių pa­mo­kos. Ši pro­gra­ma pra­de­da­ma įgy­ven­din­ti ne­ly­gi­nė­se kla­sė­se nuo 2023 m. rug­sė­jo 1 d.: 1 ir 3 kla­sė­se da­ly­kas in­teg­ruo­ja­mas į ki­tus da­ly­kus ar­ba ski­ria­ma at­ski­ra pa­mo­ka iš mo­ki­nių ug­dy­mo­si po­rei­kiams ten­kin­ti va­lan­dų, 5 ir 7 kla­sė­se ski­ria­ma 1 sa­vai­ti­nė pa­mo­ka, 9 kla­sė­je – 1 pa­mo­ka kas 2 sa­vai­tes, įgy­ven­di­nant prio­ri­te­ti­nes pro­gra­mos te­mas. Gy­ve­ni­mo įgū­džių pro­gra­mos tu­ri­nys pla­tes­nis ir api­ma to­kias svar­bias te­mas, kaip so­cia­li­nis ir emo­ci­nis ug­dy­mas, psi­choak­ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja, pa­ty­čių ir smur­to pre­ven­ci­ja, sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja, žmo­gaus sau­ga ir el­ge­sys ki­lus ekst­re­ma­lioms si­tua­ci­joms. Taip pat pir­mo­ji pa­gal­ba, svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mas.

Nau­jo­vė lau­kia ir pra­de­dan­čių mo­ky­tis pa­gal vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą: pri­va­lo­mas tam­pa ma­te­ma­ti­kos mo­du­lis „Pla­ni­met­ri­ja“ (ne­prik­lau­so­mai nuo mo­ky­tis pa­si­rink­to da­ly­ko pro­gra­mos kur­so), o pa­si­rin­ku­siems mo­ky­tis in­for­ma­ti­ką – pri­va­lo­mas mo­du­lis „Duo­me­nų ty­ry­bos, pro­gra­ma­vi­mo ir sau­gaus el­ge­sio pra­dme­nys“, taip pat pri­va­lo­ma tam­pa so­cia­li­nė-pi­lie­ti­nė veik­la – per dve­jus me­tus ne ma­žiau kaip 70 val.

2023–2024 moks­lo me­tais nu­ma­ty­ta dau­giau pa­pil­do­mų kon­sul­ta­ci­jų mo­ky­mo­si sun­ku­mų pa­ti­rian­tiems mo­ki­niams. Mo­ki­niui, da­ly­va­vu­siam na­cio­na­li­niuo­se mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­muo­se ar pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­muo­se ir ne­pa­sie­ku­siam pa­ten­ki­na­mo pa­sie­ki­mų ly­gio, bus tei­kia­ma tiks­lin­ga 20-ies kon­sul­ta­ci­nių pa­mo­kų truk­mės mo­ky­mo­si pa­gal­ba.

Kaip jau įpras­ta, 4, 8, II ir IV gim­na­zi­jos kla­sė­se bus vyk­do­mi išo­ri­niai mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mai. Ypatingi po­ky­čiai lau­kia tre­čio­kų gim­na­zis­tų. Nu­ma­to­ma, kad nuo šių me­tų kei­sis eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka. Pa­kei­tus tvar­ką, nu­ma­to­ma, kad tre­čio­je gim­na­zi­jos kla­sė­je mo­ki­niai lai­kys tar­pi­nius da­ly­kų pa­tik­ri­ni­mus, ku­rių įver­ti­ni­mas bus įskai­čiuo­ja­mas į bran­dos eg­za­mi­no ba­lą. Ne­lai­kius tar­pi­nio pa­tik­ri­ni­mo, ne­bus ga­li­ma lai­ky­ti VB eg­za­mi­no. Šie­me­ti­niai tre­čio­kai ne­be­tu­rės ga­li­my­bės rink­tis mo­kyk­li­nių lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, me­nų, tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų – vi­si eg­za­mi­nai bus vals­ty­bi­niai.  Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­niai eg­za­mi­nai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi dviem ly­giais (A ir B) pa­gal mo­ki­nio pa­si­rink­tą mo­ky­tis da­ly­ko bend­rą­jį ar iš­plės­ti­nį kur­są.

Mo­ki­niai tu­rės di­des­nį eg­za­mi­nų pa­si­rin­ki­mą: bus or­ga­ni­zuo­ja­mi nau­ji in­ži­ne­ri­nių tech­no­lo­gi­jų, fi­lo­so­fi­jos, eko­no­mi­kos ir vers­lu­mo vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai. Kad gau­tų bran­dos ates­ta­tą, šie­me­ti­niai tre­čio­kai pri­va­lės iš­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (A ar­ba B) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną ir dar bent vie­ną vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną; be lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (A ar­ba B) bran­dos eg­za­mi­no, ga­lės lai­ky­ti ne dau­giau kaip še­šių da­ly­kų bran­dos eg­za­mi­nus, ga­lės at­lik­ti bran­dos dar­bą, ku­ris nė­ra pri­ly­gi­na­mas bran­dos eg­za­mi­nui.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"