Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti- priemonė ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Šilutės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti- priemonė...
Paraiškųparamai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo pateikimo terminas:

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. gegužės 12 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. 17.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas:

Paraiškos priimamos Šilutės rajono savivaldybės administracijoje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) arba elektroniniu paštu: administracija@silute.lt (popierinės paraiškos turi būti pateikiamos vokuose).

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Konsultacijas darbo dienomis teikia: Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bičkauskienė, tel. (8 441)  79 299, el.p. rasa.bickauskiene@silute.lt

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Projekto paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai:

– bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

– jei tam tikroje Šilutės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Finansuotinos veiklos:

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

  1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
  2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
  3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
  4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 6.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
  5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
  6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška:

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

–  jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą) (pateikti privaloma jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas);

– jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos (pateikti privaloma jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);

– asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą) (pateikti privaloma);

–  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pateikti privaloma jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);

– jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje (pateikti privaloma jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);

–  kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

– aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis) (pateikti privaloma).

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma:

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. Šilutės rajono savivaldybėje priemonei įgyvendinti skyrė – 28 496,00 Eur.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šilutės rajono savivaldybėje įgyvendinimo“ paskirstytos lėšos pagal Šilutės rajono seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų  skaičių.

Eil. Nr.

Seniūnija

Eurai

     1.

Usėnų

1300

2.

Vainuto

1647

3.

Katyčių

1190

4.

Kintų

1486

5.

Švėkšnos

2105

6.

Juknaičių

1897

7.

Gardamo

1521

8.

Žemaičių Naumiesčio

2129

9.

Šilutės

11021

10.

Rusnės

1429

11.

Saugų

2212

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

vienam projektui įgyvendinti didžiausia valstybės biudžeto lėšų suma Šilutės seniūnijoje negali viršyti 2000,00 eurų, mažiausia suma nenustatoma. Kitoms seniūnijoms didžiausios ir mažiausios vienam projektui skiriamų valstybės biudžeto lėšų sumos nenustatomos.

Tvarkos aprašas

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"