Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Atmintinė melioracijai

LR melioracijos įstatymas -(aktuali redakcija)

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų avarinių darbų, melioracijos statinių gyvenvietėse) remontas

Melioracijos statinių remontui žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą melioracijos statinių remontui;
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
 • žemės sklypo planą M 1:10000,  M 1:5000 arba M 1:2000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3D-708 ,,Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu“ (Žin., 2013, Nr. 111 – 5537)". 

2. Melioracijos statinių rekonstrukcija (esamų melioracijos sistemų pertvarkymas keičiant melioracijos statinių parametrus ir konstrukciją (perskaičiuojant ir keičiant atstumus tarp drenažo sausintuvų, griovių: keičiant rinktuvų skersmenis ir vietą, griovių parametrus ir pan.) ir statant papildomus melioracijos statinius) pareiškėjai (savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis) gali teikti paraiškas paramai gauti pagalLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.3D-578 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių priede ir skelbiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt

3. Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje.

 Žemės sklypų savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus;

 • prašymą techninėms sąlygoms gauti;
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
 • žemės sklypo planą M 1:10000,  M 1:5000 arba M 1:2000 (kopiją).

  „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 3 d. įsakymo nr. 3d-239/d1-285 ,,Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo"

4. Melioruoto žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.283 "Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo"

Dėl žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ pakeitimo

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 "Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės" 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga-melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

Žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą techniniams dokumentams gauti;
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
 • žemės sklypo planą M 1:10000,  M 1:5000 arba M 1:2000 (kopiją).

5. Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių (kūdrų) įrengimas ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimai

„Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo"

6. Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams

Žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą techniniams dokumentams gauti;
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
 • žemės sklypo planą M 1:10000,  M 1:5000 arba M 1:2000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr.3D-228 "Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininko ir kitiems naudotojams taisyklių".

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ pakeitimo

7. Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės

valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas;

 • privačių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas;
 • melioracijos griovių, pylimų techninės priežiūros reikalavimai;
 • melioracijos statinių grioviuose techninės priežiūros reikalavimai;
 • drenažo sistemų statinių techninės priežiūros reikalavimai
 • valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros reikalavimai;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. Lapkričio 3 d. įsakymas Nr.3D-218 dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės" 

8. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės

 • melioracijos statinių ir sistemų naudojimas ir priežiūra;
 • melioracijos darbų finansavimas ir planavimas;
 • melioracijos statinių nurašymas;
 • melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazė;
 • kasmetinis melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimas (apžiūra);
 • melioracijos statinių naudojimo kontrolė ir valstybinė priežiūra;
 • melioracijos sistemų apsauga.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr.3D-188 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės"

 9. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės

 • melioracijos statinių nuosavybė;
 • žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga;
 • melioracijos finansavimas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-04-03 įsakymas Nr.3D-186 "Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės"

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"