Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Reikalavimai tiesioginei išmokai už mėsinius galvijus ir mėsines avis gauti

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-73 patvirtintos Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklės tiesioginei išmokai gauti.

1. Išmoka mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojams:

1.1. kurie einamaisiais metais nuo balandžio 14 d. iki birželio 15 d. yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal kasmet žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodę, jog prašo skirti tiesioginę išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis. Paraiškos bei prašymai pakeisti Paraiškos duomenis, pateikti nuo einamųjų metų birželio 16 d. iki liepos 10 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma mažinama 1 proc. Vėliau nei iki nurodytos datos pateikti prašymai nepriimami (paraiškos bei prašymai priimami tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo valdos valdytojo valios (pvz., valdos valdytojo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais valdos valdytojas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo valdos valdytojo valios nepriklausančias aplinkybes, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus;

 

1.2. už 2014 m. valdoje nepertraukiamai išlaikytus ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. (gyvulio paskerdimo, eksporto ar kritimo datai arba gyvus 2014 m. gruodžio 31 d.) mėsinius galvijus. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki 2014 m. spalio 31 d. (t. y. duomenys apie mėsinių galvijų/avių laikymo pradžią į Ūkinių gyvūnų registrą turi būti įvesti iki 2014 m. spalio 31 d. įskaitytinai).

1.3. išmoka pagal 2014 m. pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jeigu mėsiniai galvijai ir (arba) mėsinės avys buvo parduoti kitam laikytojui, jų pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas šiose taisyklėse numatytas paramos skyrimo sąlygas.

2. Valdų valdytojai, kurie atitinka reikalavimus gauti bet kurias kitas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus ir (ar) avis, turi teisę pretenduoti į kitas išmokas pagal kelias paramos schemas.

3. Išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis valdos valdytojams pradedamos mokėti nuo 2015 m. kovo 1 d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip atitinkamai iki 2015 m. birželio 30 d., išskyrus šių taisyklių 14.4 punkte minimus valdos valdytojus ir (ar) partnerius, kurie įtraukiami į papildomai rengiamas suvestines.

4. Orientacinis diferencijuotas išmokos dydis 2014 metams už mėsinį galviją ir mėsinę avį pagal laikomą valdoje mėsinių galvijų ar mėsinių avių skaičių (taikoma progresinė skalė) numatytas šių taisyklių 1 priede.

5. Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi ne vėliau kaip iki 2015 metų vasario 10 d. atskiru žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos biudžeto, patikslinimo ir gavus informaciją iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) apie šių taisyklių reikalavimus atitinkančių valdos valdytojų, pretenduojančių gauti paramą, už savo ir (ar) partnerių vardu laikomą mėsinių galvijų ir mėsinių avių skaičių.

6. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), patvirtinusi tikslius išmokų dydžius, apie tai raštu informuoja ŽŪIKVC, Agentūrą ir Lietuvos savivaldybių asociaciją.

7. Išmokos gavėjai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (toliau –Aprašas), reikalavimų. Šiame Apraše nurodytus reikalavimus turi atitikti visi valdos valdytojo ir (ar) jo partnerių vardu laikomi mėsiniai galvijai ir mėsinės avys.

8. Išmokos gavėjai privalo laikytis žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, nustatytų Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 (toliau – Valdymo reikalavimai), ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nustatytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 (toliau – GAAB).

9. Išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis neskiriamos valdos valdytojams, kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. 

  Papildomos nuostatos

10. Valdos valdytojas, kuris Paraiškoje nurodė, jog prašo skirti tiesioginę išmoką už visus savo ir (ar) partnerio (-ių) vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, laiku negavęs išmokų, ne vėliau kaip iki 2015 m. (už 2014 m. tiesioginę išmoką) liepos15 d. gali kreiptis į ŽŪIKVC dėl informacijos suteikimo apie išmokų neskyrimo aplinkybes ir iki nurodytų šiame punkte terminų pateikti ŽŪIKVC prašymą dėl įtraukimo į Agentūrai papildomai rengiamas suvestines.

11. Valdos valdytojui, atitikusiam taisyklių 5 punkte nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir (ar) įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį.

12. Valdos valdytojui, atitikusiam taisyklių 5 punkte nustatytus reikalavimus, perduodant visą valdą ar dalį valdos, perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir prideda fakto patvirtinimo dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį. Parama skiriama valdos ar dalies valdos perėmėjui, jei valdos perdavėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Kai žemė ar jos dalis paimama visuomenės poreikiams, teisės į išmokas lieka buvusiam jų gavėjui.

13. Valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki 2014 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai valdos valdytojas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki 2014 m. gruodžio 31 d. valdos valdytojui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

Orientacinių 2014 m. išmokų dydžių už mėsinius galvijus ir mėsines avis taikant progresinę  

  išmokų skalę lentelės ( 1 priedas)

PAGAL LAIKOMĄ GALVIJŲ SKAIČIŲ

Eil. Nr.

Išmokos tarifo lygmuo

Išmokos dydis** 2014 metais 
Lt už galviją

1

1–5 galvijai

389

2

6–50 galvijų

375

3

51–100 galvijų

346

4

101–150 galvijų

332

5

151 ir daugiau galvijų

304

PAGAL LAIKOMĄ AVIŲ SKAIČIŲ

Eil. Nr.

Išmokos tarifo lygmuo

Išmokos dydis** 2014 metais  Lt už avį

1

1–50 avių

105

2

51–100 avių

73

3

101–150 avių

68

4

151 ir daugiau avių

59

Informaciją parengė:

Irena Omelienė, tel. (8441) 52306, el. p. irena.omeliene@silute.lt

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"